DOPUNSKA OSIGURANJA UZ MJEŠOVITO OSIGURANJE ŽIVOTA

Uz mješovito osiguranje života moguće je dodatno zaključiti i Osiguranje od nastupanja težih bolesti, kao i Osiguranje od nezgode.

Osiguranje od nastupanja težih bolesti

S obzirom da smo svakodnevno izloženi raznim stresovima i opterećenjima koja nam nameće brzina života, broj oboljenja stalno raste a koja sa sobom nose strah, mnoštvo pregleda i velike troškove. Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivenih ovim osiguranjem, osiguraniku se isplaćuje osigurana suma kako bi mu se omogućilo neophodno liječenje i pokrili potencijalno veliki troškovi. Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

TEŽIM BOLESTIMA, PREMA USLOVIMA, SMATRAJU SE:

 •   Maligni tumori
 •   Akutni infarkt miokarda
 •   Bypass-operacija koronarnih arterija
 •   Hronično otkazivanje bubrega
 •   Transplantacija organa
 •   Kvadriplegija
 •   Cerebrovaskularni insult-šlog
 •   Zakonsko i funkcionalno ili potpuno sljepilo

Pored navedenih bolesti, osiguranim slučajem se smatra i neophodna trajna njega - što predstavlja jedinstvenu uslugu na tržištu BiH.

USLOVI ZA OSIGURANJE OD NASTUPANJA TEŽE BOLESTI

 •   Minimalna pristupna dob 19 godina
 •   Maksimalna dob isteka osiguranja 75 godina
 •   Osigurana suma ne može biti veća od osigurane sume osnovnog osiguranja.
 •   Istek dopunskog osiguranja jednak je isteku osiguranja života.

PRIMJER ZA OBRAČUN PREMIJE IZ OSIGURANE SUME

Pol Ž
Pristupna starost 25
Trajanje osiguranja 20 god
Osigurana suma 5.000 EUR
Godišnja premija 13,74 EUR

 

Osiguranje od nezgode

Ukoliko se osiguraniku dogodi nezgoda (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi...) zbog koje dođe do trajnog invaliditeta, ovo dopunsko osiguranje obezbjeđuje isplatu osigurane sume ili dijela osigurane sume, u zavisnosti od stepena invaliditeta, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Preuzmite obrazac

Više informacija/prijava štete

Sektor životnog osiguranja

Adresa: Ul. Kninska 1a, Banja Luka

Telefon: 051 931 114

Fax: 051 931 101

email: zivotno.info@wiener.ba

TOP