ONLINE PROVJERA STATUSA I PRIJAVA ŠTETE

Ovdje možete izvršiti prijavu štete ili provjeru statusa štete za već podnesene prijave

Da bi vaša prijava bila najkvalitetnije obrađena u što kraćem roku, molimo vas da popunite sve tražene podatke.

ONLINE PRIJAVA ŠTETE

  Vi ste

  Osiguranik - lice koje je osigurano kod Wiener Osiguranja
  Oštećenik - lice kojem je nanesena šteta od strane osiguranika

  Podaci podnosioca prijave štete


  Oštećenik

  Informacije o šteti  Saglasan sam da se u svrhu rješavanja odštetnog zahtjeva mogu obrađivati moji lični podaci koji me identifikuju ili iz kojih se može utvrditi moj identitet, uključujući i lične podatke o mom zdravstvenom stanju koje sam dostavio Osiguranju.

  Obrada ličnih podataka obuhvata pravo Osiguravača na prikupljanje, spremanje, snimanje, organizovanje, uvid i prenos ličnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Osiguravača i rješavanja odštetnog zahtjeva, kao i da se ti podaci mogu dostavljati Vienna Insurance Group AG, reosiguravaču u zemlji i inostranstvu vezano za ovaj ugovorni odnos, te Birou zelene karte BiH i od njega ovlaštenim obrađivačima, odgovornom osiguravajućem društvu koje osigurava štetnika, nadležnim državnim organima, upravnim organizacijama i drugim pravnim licima, koji na osnovu zakonskih ovlašćenja imaju pravo da zahtijevaju dostavljanje podataka.

  Navedenu saglasnost dajem za vremenski period u kojem traje postupak obrade odštetnog zahtjeva.

  Potvrđujem da sam upoznat sa sljedećim informacijama vezanim uz prikupljanje ličnih podataka navedenih u Prijavi štete i ostalim dokumentima potrebnim za rješavanje odštetnog zahtjeva, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka:
  1. da je Osiguravač, Biro zelene karte BiH, reosiguravač, regulator i druga lica kojim se podaci dostavljaju u skladu sa ovom saglasnošću, kontrolori zbirke ličnih podataka;
  2. da kontrolori obrađuju lične podake na dobrovoljnoj osnovi, temeljem ove saglasnosti u svrhu obrade ovog zahtjeva,;
  3. da imam pravo na pristup podacima ovog Zahtjeva kao i pravo na ispravak podataka koji se na mene odnose;
  4. da lični podaci neće biti upotrijebljeni u bilo koje druge svrhe, osim za potrebe rješavanja predmetnog odštetnog zahtjeva;
  da imam pravo u svako doba odustati od saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih podataka koji se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i zatražiti prestanak daljnje obrade i korištenje podataka u naprijed navedene svrhe, izuzev ukoliko se vodi sudski postupak za naknadu štete.

  Slažem se da se podaci iz upitnika mogu koristiti u gore navedene svrhe.

  ONLINE PROVJERA STATUSA ŠTETE


   [recaptcha]


   Preuzmite formulare

   TOP