PROFESIONALNA ODGOVORNOST

Sve što radite ili ste propustili da uradite, može da  predstavlja potencijalni izvor opasnosti za treća lica i imovinu trećih lica.

Ukoliko su vaša stvar, mašina ili radnik nanijeli povredu, oštetili ili uništili imovinu trećem licu, možete biti subjektivno odgovorni – ako postoji vaša krivica. Ukoliko neka vaša stvar posjeduje opasna svojstva, a najčešće jeste tako, vaša odgovornost postoji i bez vaše krivice (objektivna odgovornost).

Polisom osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti pokriveni su troškovi koje kao pravno lice možete imati u slučaju da ste odgovorni za smrt, tjelesne povrede i narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica.

Profesionalna odgovornost

Osiguranjem profesionalne odgovornosti  se pruža osiguravajuća zaštita za odštetne zahtjeve naručilaca usluge koji su posljedica stručne greške osiguranika u vršenju registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Iz ponude izdvajamo:

  • Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata
  • Osiguranje od profesionalne odgovornosti notara
  • Osiguranje od profesionalne odgovornosti revizora
  • Osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara
  • Osiguranje od profesionalne odgovornosti veterinara
  • Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravnika

 Osiguranje od odgovornosti menadžera

D&O polisa (Directors’ & Officers’ Liability Policy) je polisa osiguranja koja štiti direktore, službenike i ostale osobe koje imaju menadžerske odgovornosti, a mogu postati lično odgovorni za plaćanje štete i troškova kao rezultat nekog pokrenutog sudskog spora. Ova polisa osiguranja osigurava naknadu za štete koje pretrpi osiguranik na osnovu zahtjeva koji proizilaze iz skrivljene radnje osiguranika za vrijeme perioda trajanja polise. Naknada uključuje i troškove pravnog zastupanja.

Osiguranje od odgovornosti iz upotrebe proizvoda

Ukoliko se bavite prozvodnjom proizvoda, odnosno pružanjem usluga ovo je osiguranje za vas. Ovo osiguranje vas štiti od štete nanijete korisnicima vaših proizvoda, odnosno usluga i obezbeđuje vam kvalitetniji nastup na tržištu i konkurentsku prednost.

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost za štetu nastalu usljed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećih lica, a koja nastane zbog upotrebe proizvoda, odnosno izvršene usluge sa greškom, koju je osiguranik ili sa njegove strane ovlašćena osoba isporučila, odnosno izvršila.

Osiguranjem je obuhvaćena samo odgovornost za štetu, koja je nastala od proizvoda, odnosno usluge, koje osiguranik odnosno ovlašćena osoba proizvodi i isporučuje u okviru svoje djelatnosti, a naznačeni su u polisi osiguranja.

Predviđena je i mogućnost proširenja ovog osiguranja usled nedostaka stvari kada se štetne posljedice ispolje kasnije:

  • Usljed spoja, miješanja ili prerade vaših proizvoda sa drugim proizvodima,
  • U daljoj obradi ili preradi vašeg proizvoda a da nije došlo do spajanja, miješanja ili prerade sa drugim proizvodima,
  • Kada nastanu troškovi trećih lica za odstranjivanje, uklanjanje i oslobađanje proizvoda sa nedostatkom i ugradnju, postavljanje ili premještanje rezervnih proizvoda bez nedostataka.

 

Preuzmite brošuru

Preuzmite obrazac

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP