Najčešća pitanja

Imate zaključenu određenu vrstu Wiener polise osiguranja (od autodgovornosti, imovine, nezgode ili sl)?

Šta je potrebno da uradite u slučaju nastanka tzv. osiguranog slučaja po polisama – u slučaju da vam se desi saobraćajna nezgoda, ozljeda, provalna krađe, požar, puknuće cijevi i sl.?

Ovdje možete da pročitate osnovne korake i radnje koje treba da poduzmete u toj situaciji. Znamo da vam ta situacija nije ugodna i želimo da vam je maksimalno olakšamo putem brze i jednostavne prijave štete. Prvi korak ste već uradili – mudro ste se osigurali od takvih rizika, a naš je posao da vam olašamo naredni korak i da proces prijave štete bude jednostavan:

  • Za pojedinačne vrste osiguranja postoje prateći obrasci prijave koje možete da pronađete ovdje na našoj stranici, isprintate i popunjene dostavite
  • Za svaku štetu je potrebna određena obavezna prateća dokumentacija, koju možete da provjerite za svaki od naših proizvoda ovdje na našoj stranici
  • Potrebno je da Wiener osiguranje u što skorijem roku obavijestite o šteti po njenom nastanku
  • Štete možete da prijavite u vama najbližoj poslovnici Wiener osiguranja koje se nalaze u svim većim gradovima širom zemlje.
  • Štetu možete da prijavite putem KONTAKT OBRASCA ZA ONLINE PRIJAVU ŠTETE
  • Više informacija o prijavi štete, potrebnoj dokumentaciji i sl možete da dobijete putem emaila na: stete@wiener.ba, direkcija@wiener.ba ili pozivom na brojeve telefona: 051/931 086, 051/931 096

Rječnik pojmova

Osiguranje je ekonomska zaštita od rizika i predstavlja određeni oblik upravljanja rizikom, a prvenstveno je usmjereno na smanjenje finansijskih gubitaka. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz plaćanje premije osiguranja. Osiguranje je bukvalno rečeno izbjegavanje, ublažavanje i prenos rizika, ono smanjuje neizvjesnost pojedinca i organizacija. Osiguranjem se omogućava inteligentno upravljanje rizikom, postizanje stabilnosti i razvoja.

Postoje dvije osnovne grupe osiguranja: ŽIVOTNA i NEŽIVOTNA.

ŽIVOTNA osiguranja su osiguranja kod koji su život i zdravlje osigurani, često imaju i štedni karakter, a naknada – novčana suma koju društvo za osiguranje isplaćuje može biti jednokratna ili u više rata (renta).

NEŽIVOTNA osiguranja obuhvataju veći broj različitih vrsta osiguranja: osiguranje imovine, osiguranje od nezgode, osiguranje motornih vozila (obavezno i kasko), zdravstvena osiguranja, osiguranje robe u prevozu, osiguranje kredita, osiguranje pomoći na putovanju, osiguranje od odgovornosti, poljoprivredna osiguranja i druge vrste neživotnih osiguranja.

Osigurana suma je novčani iznos koji se isplaćuje osiguraniku ukoliko nastupi osigurani slučaj. Predstavlja gornju veličinu osnovne obaveze društva za osiguranje (osiguravača).  Obično je navedena u polisi osiguranja ili se zakonom predviđa način njenog utvrđivanja kada nastupi osigurani slučaj. Osigurana suma predstavlja važan sastavni dio polise -  ugovora o osiguranju, obično služeći i kao osnovica za obračun premije.

Pravno ili fizičko lice za čiji je račun zaključen ugovor o osiguranju ili koje zaključuje ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun, obezbjeđujući se od neželjenog dejstva pokrivenih rizika.

Budući, iznenadni i od volje osiguranika nezavisni štetni događaj, čijim nastupanjem se realizuje rizik radi kojeg je zaključen ugovor o osiguranju.

Pismena isprava koju osiguravač izdaje ugovaraču osiguranja kao dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju. Sadrži sve najvažnije elemente zaključenog ugovora

Novčana suma koju je ugovarač osiguranja ili osiguranik dužan platiti kao naknadu za obezbjeđenje osiguravajuće zaštite. Ona predstavlja cijenu rizika.

Fizičko ili pravno lice koje sa osiguravačem zaključi Ugovor o osiguranju, obavezujući se da plati određenu premiju osiguranja

TOP