OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DRUMSKOG PREVOZNIKA / VOZARA

Prevoz robe u drumskom saobraćaju vrši se različitim prevoznim sredstvima, na različite načine i na različitim relacijama, pa postoji mogućnost da prevoznik (vozar) i pored pažnje dobrog domaćina nanese štetu robi koju je primio na prevoz.

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija, te propisa na osnovu kojih je regulisana djelatnost vozara, osiguranje od odgovornosti vozara se dijeli na:

  • osiguranje odgovornosti vozara u domaćem drumskom saobraćaju
  • osiguranje odgovornosti vozara prema odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom – CMR

 

Predmet osiguranja  je građanskopravna osiguranikova odgovornost kao prevoznika u drumskom prevozu za dokazan potpun ili djelomičan fizički gubitak ili uništenje stvari stvarno preuzete na prevoz.  Osiguranje prevoznikove odgovornosti zaključeno za međunarodni prevoz automatski pokriva i osiguranje prevoznikove odgovornosti u domaćem prevozu. Osiguranikova odgovornost u međunarodnom prevozu utvrđuje se prema odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe u drumskom saobraćaju (CMR konvencija). Dakle, osiguranjem je pokrivena šteta koju osiguranik treba da plati po osnovu prevozničke odgovornosti a u skladu sa zakonom odnosno međunarodnom konvencijom.
Osiguranje odgovornosti vozara za robu primljenu na transport u drumskom  prevozu mogu zaključiti profesionalni prevoznici kojima je obavljanje prijevoza osnovna djelatnost, prevoznici koji se u okviru druge djelatnosti bave i prevozom robe i samostalni preduzetnici koji se bave prevozom robe.

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP