ZA AKCIONARE

U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim  društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva vanredna sjednica Skupštine akcionara

 

Cirkularna odluka br. 4/19

Upravnog odbora

od 6.6.2019.

 

 • I Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 28.6.2019. godine (petak) u Banjoj Luci.

Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 9:00 časova.

 

 • II Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

 1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.,
 2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara od 24.04.2019. godine,
 3. Donošenje odluke o reizboru člana Upravnog odbora
 4. Donošenje odluke o odobravanju ugovora sa članom Upravnog odbora

 

 • III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

N A P O M E N A:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 18.6.2019. godine.

Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.

Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

 

 

Upravni odbor

U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim  društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva vanredna sjednica Skupštine akcionara

 

Cirkularna odluka br. 2/19

Upravnog odbora

od 22.2.2019.

I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 12.3.2019. godine (utorak) u Banjaluci.

Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 0900 časova.

II. Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 • Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
 • Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.04.2018. godine.
 • Imenovanje neizvršnog člana Upravnog odbora

 

III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 02.03.2019. godine.

Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.

Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

 

 

Upravni odbor

U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim  društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii), Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva redovna sjednica Skupštine akcionara

 

Cirkularna odluka br. 2/18

Upravnog odbora

od 29.3.2018.

I. Saziva se XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 30.4.2018. godine (ponedjeljak) u Banjaluci.

Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.

II. Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 • Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
 • Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
 • Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu
 • Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2017. godine
 • Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala
 • Donošenje odluke o XVI (šesnaestoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala bez obaveze objavlјivanja prospekta
 • Donošenje odluke o rasporedu sredstava zakonskih rezervi
 • Donošenje odluke o izmjenama Statuta
 • Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
 • Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala
 • Donošenje odluke o XVII (sedamnaestoj) emisiji redovnih (običnih) akcija upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta
 • Donošenje odluke o izmjenama Statuta
 • Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
 • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2018.godinu
 • Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora
 • Davanje saglasnosti na uslove ugovora o međusobnim pravima i obavezama člana Upravnog odbora i Društva
 • Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2017. godinu

III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 20.04.2018. godine.

Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.

Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

UPRAVNI ODBOR

 

Veličina: 0.06MB

Veličina: 0.06MB

Veličina: 0.06MB

Veličina: 0.06MB

Veličina: 0.06MB

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 25.10.2017. godine u Banjaluci, donio je

ODLUKU

O sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara

I.  Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 14.12.2017. godine (četvrtak) u Banjaluci.

Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 900 časova.

II. Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
 2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
 3. Donošenje odluke o prihvatanju ostavke člana Upravnog odbora

III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 4.12.2017. godine.

Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.

Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

Datum: 25.10.2017. godine

Broj: 434/17

Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                               Gabor Lehel

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 25.10.2017. godine u Banjaluci, donio je

ODLUKU

O sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara

I.  Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 14.12.2017. godine (četvrtak) u Banjaluci.

Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 900 časova.

II. Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
 2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
 3. Donošenje odluke o prihvatanju ostavke člana Upravnog odbora

III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 4.12.2017. godine.

Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.

Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

Datum: 25.10.2017. godine

Broj: 434/17

Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                               Gabor Lehel

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i

67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 23.8.2017. godine u Sarajevu, donio je

ODLUKU

O sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara

I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 16.10.2017. godine (ponedjeljak) u Banjaluci.

Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.

II. Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
 2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
 3. Donošenje odluke o razrješenju Internog revizora Društva
 4. Donošenje odluke o izboru Internog revizora Društva

 

III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 6.10.2017. godine.

Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.

Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

 

Datum: 23.8.2017. godine

Broj: 420/17

 

Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                                                                                    Gabor Lehel

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 22.6.2017. godine u Trebinju, donio je

ODLUKU
O sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
 
 

I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 10.7.2017. godine  (ponedjeljak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100časova.

II.  Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED

 1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
 2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
 3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
 4. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
 5. Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora

III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 30.6.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

Datum: 22.6.2017. godine
Broj: 412/17

Predsjednik Upravnog odbora
Gabor Lehel
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim  društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii), Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva redovna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 2/17
Upravnog odbora
od 29.3.2017.
I.  Saziva se XVII redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 28.04.2017. godine  (petak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100časova.

II.  Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
 2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2016. godinu
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu
 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2016. godine
 7. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala
 8. Donošenje odluke o XV (petnaestoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala bez obaveze objavlјivanja prospekta
 9. Donošenje odluke o rasporedu sredstava zakonskih rezervi
 10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
 11. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2017.godinu
 13. Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2016. godinu

III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 18.04.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Upravni odbor

Veličina: 1.43MB

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 16.12.2016. godine u Beču, donio je
 

ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara


I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 3.1.2017. godine  (utorak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100časova.

II.  Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
 2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
 3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
 4. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
 5. Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora
 6. Davanje saglasnosti na uslove ugovora o međusobnim pravima i obavezama novog člana Upravnog odbora i Društva
 7. Donošenje odluke o ponovnom izboru članova Upravnog odbora nakon isteka mandata
 8. Davanje saglasnosti na uslove ugovora o međusobnim pravima i obavezama ponovo izabranih članova Upravnog odbora i Društva

III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 24.12.2016. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

Datum: 16.12.2016. godine
Broj: 376/16

Predsjednik Upravnog odbora
Gabor Lehel
TOP