PRAVO NA PRITUŽBU

Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka nastoji da svojim klijentima pruži vrhunsku uslugu i na najbolji način odgovori njihovim potrebama i očekivanjima. Povratna informacija od naših klijenata pomaže da bolje razumijemo njihove potrebe i tako poboljšamo naše proizvode i usluge.

Ukoliko smatrate da nismo ispunili Vaša očekivanja, molimo Vas da nas kontaktirate. Mi ćemo cijeniti Vašu povratnu informaciju i ozbiljno razmotriti Vaše komentare i prigovore.

Osiguranici, ugovarači osiguranja i korisnici iz ugovora o osiguranju, u slučaju da su nezadovolјni zbog:

 • postupanja društva za osiguranje (skr. Osiguranje), odnosno lica koje za Osiguranje obavlјa poslove zastupanja u osiguranju,
 • odluke Osiguranja u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
 • postupanja Osiguranja u vezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju

mogu podnijeti pritužbu u roku od 15 dana od dana prijema odluke na koju se pritužba podnosi, odnosno od dana saznanja za razlog pritužbe, ali ne nakon proteka roka od godinu dana od kada se desio događaj na koji se pritužba odnosi.

Vaše pritužbe možete dostaviti usmeno (usmenim obraćanjem svom savjetniku za osiguranje, kao i bilo kojem licu zaposlenom u Osiguranju), u svakoj filijali, ekspozituri i šalteru Osiguranja, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Ako ni nakon razgovora sa zaposlenima u Osiguranju sporna situacija nije riješena, molimo vas da podnesete pisanu pritužbu na jedan od navedenih načina:

 1. pisano na sljedeću adresu: “Wiener osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. , Kninska 1a, Banja Luka
 2. putem elektronske pošte na adresu: prituzbe@wiener.ba
 3. putem faksa na broj: 051/931-101

 

Elementi koje pritužba treba da sadrži su:

 • ime, prezime i adresu podnosioca pritužbe ako je fizičko lice, ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, firmu, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe, ako je pravno lice,
 • razloge pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe,
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
 • datum podnošenja pritužbe i potpis podnosioca pritužbe , odnosno lica koje ga zastupa i
 • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Potrudićemo se da odgovorimo na Vaš prigovor u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana  od dana prijema pritužbe, u skladu sa Pravilnikom o postupanju društva u vezi sa pritužbama broj 001-11966/15 od 22.06.2015. godine.

TOP