WIENER OSIGURANJE

O nama

„Wiener osiguranje“ Vienna Insurance Group ad Banja Luka osnovano je 11.08.1992. godine kao dioničko društvo u mješovitoj svojini, a od 02.09.2002. godine registrovano je kao akcionarsko društvo. U skladu sa novim Zakonom o društvima za osiguranje, Društvo je pribavilo novu dozvolu za rad, gdje se registrovalo i za obavljanje poslova:

- za sve vrste neživotnih osiguranja iz člana 49. stav 2. tačka a), b) i c) Zakona o društvima za osiguranje i
- za životno osiguranje iz člana 49. stav 2. tačka d), Zakona o društvima za osiguranje.

Od 01.12.2014. godine Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Stari naziv i sjedište „Jahorina osiguranje VIG“ ad Pale promjenjen je u novi naziv Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad sa sjedištem u Banja Luci, Kninska 1-a.

Organi Društva su: Skupština, Upravni odbor, Izvršni odbor, Generalni direktor, Odbor za reviziju i Interni revizor.

Osnovni podaci

Upravni odbor Wiener osiguranja VIG ad: Izvršni odbor Wiener osiguranja VIG ad:

1. Gabor Lehel, predsjednik
2. Harald Londer, član
3. Claudia Ungar Huber, član
4. Igor Bilandžija, član do 30.9.2022. godine
5. Amir Softić, član od 1.10.2022. godine
6. Slavko Mitrović, član
7. Borislav Doder, član
8. Daliborka Dedić, član
9. Predrag Manojlović, član

 

Izvršni odbor Wiener osiguranja VIG ad:

1. Borislav Doder, predsjednik
2. Daliborka Dedić, član
3. Predrag Manojlović, član

Generalni direktor: Borislav Doder

Članovi Odbora za reviziju Društva su:

1. Nina Preradović, predsjednik
2. Samir Omerhodžić,
3. Viktor Naumcheski, član.

Revizorska kuća za 2023. godinu je BDO.

Ovlašćeni aktuar Društva je Dr Mirela Mitrašević.

Društvo obavlja poslove osiguranja preko organizacionih jedinica – Filijala, sa sjedištima u sljedećim gradovima RS: Banja Luka , Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sokolac i Trebinje.

Na tržištu Federacije BiH od juna 2009. godine, Wiener osiguranje VIG ad posluje preko Filijale Sarajevo sa podružnicama u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Tuzli.

Matični broj Društva je: 1755927, JIB 4400590750002, a šifre djelatnosti:
65.11 - životna osiguranja,
65.12 - ostala osiguranja,
66.21 - procjena rizika i štete i
66.29 - ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Od početka 2010. godine Društvo je počelo sa obavljenjem poslova životnih osiguranja.
Wiener osiguranje VIG ad je osnivač zavisnog preduzeća DOO „Wiener Auto Centar“ sa 100% ulogom, koje je registrovano za usluge tehničkih pregleda.

Wiener osiguranje VIG a.d. 

ul. Kninska 1a, Banja Luka
tel: 051/931-100
fax: 051/931-101
e-mail: info@wiener.ba

Wiener Auto Centar d.o.o. je društvo je specijalizovano za obavljanje usluga tehničkog pregleda vozila.

sjedište: Kninska 1a, Banjaluka
v.d. direktor: Igor Aničić

telefon: 051/931-100
fax:       051/931-101
e-mail: jahorinaauto@teol.net

Vlasnička struktura

VIG ima 100% akcija sa pravom glasa

Istorija

1992. osniva se SOD Jahorina sa sjedištem u Palama, kao prva osiguravajuća kuća u Republici Srpskoj.

2002. SOD Jahorina, kao prva osiguravajuća kuća u Bosni i Hercegovini dobija ISO 9001 sertifikat.

2002. SOD Jahorina postaje akcionarsko društvo i mijenja ime u Jahorina osiguranje ad.

2002. Akcije Jahorina osiguranja kotiraju se na Banjalučkoj berzi

2003. Jahorina osiguranje ad osniva preduzeće za obavljanje usluga tehničkog pregleda Jahorina auto d.o.o. sa sjedištem u Brčkom

2008. Jahorina osiguranje ad dobija licencu za obavljanje djelatnosti životnog osiguranja

2008. U blok transkciji većinski vlasnik Jahorina osiguranja ad postaje kompanija VIM GmbH iz Beča

2009. Jahorina osiguranje ad dobija licencu i počinje poslovne aktivnosti na tržištu Federacije BiH

2010. Jahorina osiguranje ad mijenja vizuelni identitet

2010. Jahorina osiguranje ad uvodi novi proizvod – životno osiguranje

2011. VIG preuzeo većinski paket akcija Jahorina osiguranja.

2012. VIG je postao vlasnik 100% akcija sa pravom glasa

2014. Od 01.12.2014 novo ime i novo sjedište: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad, Banja Luka, Kninska 1a

 

Vizija

Vizija Društva zasniva se na orjentaciji ka razvoju usluga osiguranja na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, primjeni savremenih tehnologija pružanja usluga, savremenom stručnom, tehničkom i tehnološkom nivou procesa rada i poslovanja i stalnom razvoju resursa – kadrova, opreme, prostornih struktura i uslova rada, sve u cilju stalnog povećnja ukupnog kvaliteta procesa rada i poslovanja i životnog standarda zaposlenih.

Misija

Svoju misiju Društvo zasniva na stručnom radu i istraživanju, razvoju i inoviranju usluga osiguranja i metoda i postupaka u procesima rada i poslova sa ciljem zadovoljavanja potreba korisnika, zaposlenih i društvene zajedniice u cjelini.

Društvo svoju oprijedjeljenost za stalnim podizanjem nivoa rada i poslovanja, a prema kriterijumima standarda ISO 9001:2000, potvrđuje primjenom efikasnog organizacionog i dokumentacionog sistema, za koji je od ovlaštenog instituta dobio certifikat za kvavalitet.

U svom poslovanju Društvo će širiti i proširivati stečeni ugled i poslovne odnose pridržavajući se dobrih poslovnih običaja i lojalne tržišne konkurencije.

 

TOP